Els treballs de síntesi estan formats per un conjunt d’activitats d’ensenyament/aprenentatge, concebudes per comprovar si s’han aconseguit les capacitats formulades en els objectius establerts en les diferents àrees curriculars.

Els objectius generals d’un treball de síntesi són:

    • Mostrar la capacitat d’autonomia de l’organització del treball individual.
    • Desenvolupar la capacitat de cooperar i col·laborar en el treball en equip.
    • Reforçar els aprenentatges a les àrees de les àrees comunes.
    • Interrelacionar continguts a partir d’una temàtica o centre d’interès.
    • Afavorir la coordinació docent i acordar pautes procedimentals comunes.