RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web.

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis, és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca ALBERG – RESIDÈNCIA ESPORTIVA ÀSTER, atenent per a qüestions comercials i administratives a la direcció:

C/Genessies, 3, Urb. Hifrensa, 43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona)

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’ Usuaris i implica l’ acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU en el mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en què proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ  SOBRE ELS  LINKS

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers (en el cas que correspongui).

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzarà per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari, i LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU no recomana ni garanteix cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU ni és responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’ intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU com a l’ accedir a la informació d’altres webs des de la Web de  LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web.

* Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.

* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA  LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de productes segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present Web.

INFORMACIÓ  SOBRE L’ EXEMPCIÓ DE  TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.  Així mateix, LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU realitzi els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU així com els continguts inclosos en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’ exprés i previ consentiment i per escrit de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’ incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a la autoritzades per LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU és lliure  de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici d’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entèn que autoritzen a  LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entèn que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU.

D’acord amb el senyalat en el paràgraf anterior, LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU sense el consentiment previ, exprés i per escrit de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU.  Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU no assumirà responsabilitat alguna enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU.