OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU, amb CIF B-43.986.538 actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la  present Web. LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU  informa als Usuaris que acompleix amb la normativa vigent de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la  Llei de la  Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’ 11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU, propietària d’aquest  domini i que opera amb la marca www.hospitaletalberg.cat per la presentació dels serveis de la Residència Àster amb  un complex esportiu amb espais dedicats a la pràctica de diferents esports.

D’acord amb el què disposa la normativa vigent, LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, gestions  i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en què s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ  SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE FACILITAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en la website, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU  i/o pel  titular de la Web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU podent-ne exercir els drets pertinents segons  la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-ne per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció:

A L’ATENCIÓ DEL  RESPONSABLE DE SEGURETAT.

Plaça Àster s/n, 43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona)

Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per a qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU a la direcció indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES  QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), como són el nom, cognom i el mail. Aquesta informació és rebuda per LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU i no seran venudes, cedides o arrendades a altres empreses vinculades al sector de la gestió d’albergs per a l’exercici d’activitats esportives.

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de la organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Tanmateix, l’informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En aquest cas, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per tal que LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLUpugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.hospitaletalberg.cat.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L’USUARI.

Tanmateix, i  excepte que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer Aliè a LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU col·laborarà per tal que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU  no vendrà, llogarà o cedirà les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a entitats vinculades al sector de la gestió de residencies per a l’exercici d’activitats esportives.

LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU, no vendrà, llogarà o cedirà els mails dels usuaris a altres entitats vinculades al sector de la gestió d’albergs per a l’exercici d’activitats esportives, segons l’ exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

En els casos que l’Usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a residencia@vandellos-hospitalet.cat.   

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés al website com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables de dit accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web és LLASTRES SERVEIS MUNICIPALS, SLU, amb domicili a Plaça Àster, s/n. 43890 Hospitalet de l’Infant (Tarragona) i amb la gestió del domini d’Internet www.hospitaletalberg.cat, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del mail residencia@vandellos-hospitalet.cat.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de serveis és responsabilitat de la entitat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.